Σχετικά με την επιβίωση στην ύπαιθρο & έναν ποιοτικότερο τρόπο ζωής

Μίνι-φάρμες σε γλάστρες!

 Δεν έχετε αρκετό χώρο για λαχα­νό­κηπο; Τότε αξί­ζει να σκε­φθείτε ένα λαχα­νό­κηπο σε γλά­στρες και ζαρ­ντι­νιέ­ρες. Ζείτε σε δια­μέ­ρι­σμα, πολυ­κα­τοι­κία ή η αυλή σας έχει πολύ σκιά; Τότε η λύση ίσως βρί­σκε­ται στην ταρά­τσα, στο μπαλ­κόνι, στη βερά­ντα, στα περ­βά­ζια των παρα­θύ­ρων, σ’ ένα εξω­τε­ρικό κλι­μα­κο­στά­σιο, όπου μπο­ρείτε να τοπο­θε­τή­σετε τις γλά­στρες και τις ζαρ­ντι­νιέ­ρες σας.
Οι λαχα­νό­κη­ποι σε γλά­στρες και ζαρ­ντι­νιέ­ρες συνή­θως είναι λύσεις ανά­γκης. Αν έχετε χώρο για κανο­νικό κήπο στο χώμα, σίγουρα αυτόν θα προ­τι­μή­σετε, γιατί έχει λιγό­τερη δου­λειά και η καλ­λιέρ­γεια είναι ευκο­λό­τερη. Όταν όμως σας λεί­πει ο καλ­λιερ­γη­τι­κός χώρος ή αν το χώμα της αυλής σας είναι προ­βλη­μα­τικό, οι ζαρ­ντι­νιέ­ρες και οι γλά­στρες είναι η λύση, παρά το αρχικό έξοδο της αγο­ράς τους, όπως και το έξοδο της αγο­ράς χώματος.
Σχε­δόν όλα τα φυτά που μπο­ρούν να καλ­λιερ­γη­θούν κατευ­θείαν στο χώμα μπο­ρούν να καλ­λιερ­γη­θούν και σε ζαρ­ντι­νιέ­ρες και γλά­στρες – αρκεί να έχουν κατάλ­ληλη γλά­στρα, κατάλ­ληλο φυτό­χωμα, νερό, θρε­πτι­κές ουσίες και φως. Στις ζαρ­ντι­νιέ­ρες, επειδή συνή­θως είναι ρηχές, καλ­λιερ­γούμε φυτά με μικρό φυτικό σύστημα, π.χ. σπα­νάκι και μαρούλι. Στις γλά­στρες, ανά­λογα με τη διά­με­τρο και το ύψος τους, καλ­λιερ­γούμε φυτά με μεγα­λύ­τε­ρες ανά­γκες χώρου.
Οι γλά­στρες σας και τα φυτά που θα φιλοξενήσουν
Οι γλά­στρες σας πρέ­πει να είναι αρκετά μεγά­λες ώστε να χωράνε τα φυτά σας στην πλήρη ανά­πτυξή τους. Πρέ­πει επί­σης να έχουν καλή απο­στράγ­γιση. Όταν όμως λέμε γλά­στρα, εννο­ούμε οποιο­δή­ποτε δοχείο που εξα­σφα­λί­ζει τα παρα­πάνω. Τα πάντα μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν. Παρα­δείγ­μα­τος χάρη, γλά­στρες του εμπο­ρίου από κερα­μίδι ή πλα­στικό, παλιοί τενε­κέ­δες σκου­πι­διών, τετρά­γω­νοι τενε­κέ­δες λαδιού ανοιγ­μέ­νοι στο πάνω μέρος, πλα­στι­κοί ή σιδε­ρέ­νιοι κου­βά­δες, ξύλινα δοχεία (επι­στρω­μένα εσω­τε­ρικά με πλα­στικό), άχρη­στα “ψυγειά­κια” από styrofoam, παλιά ξύλινα ή σιδε­ρέ­νια βαρέ­λια και άλλα. Βάλτε τη φαντα­σία σας να δου­λέ­ψει. Σκε­φθήτε ακόμα και την καλ­λιέρ­γεια σε πλα­στι­κές σακού­λες . Δεν χρειά­ζε­ται να ξοδέ­ψετε χρή­ματα σε γλά­στρες. Οι τομα­τιές και οι αγγου­ριές σας θα μεγα­λώ­σουν εξί­σου καλά σε μια μεγάλη και ακριβή γλά­στρα και σε έναν παλιό σκου­πι­δο­τε­νεκέ. Γι’ αυτό έχετε τα μάτια σας ανοι­χτά για ευκαι­ρίες. Ρωτή­στε ακόμα και στα κατα­στή­ματα της γει­το­νιάς σας μήπως έχουν τίποτα ξύλινα ή πλα­στικά δοχεία για πέταμα. Ακόμα και ρηχά δοχεία μπο­ρούν να είναι κατάλ­ληλα, π.χ. για σπα­νάκι ή ραπανάκια.
 minifarm-1
Η φαντα­σία στην υπη­ρε­σία του λαχα­νό­κη­που. Τα πάντα μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σαν γλά­στρες: Πλα­στι­κές σακού­λες, παλιές κατσα­ρό­λες, κομ­μένα πλα­στικά μπου­κά­λια, πλα­στι­κές λεκά­νες, ακόμα και παλιά ξύλινα βαρέ­λια κομ­μένα στη μέση, ορι­ζο­ντίως ή καθέ­τως! Οτι­δή­ποτε δηλαδή δημιουρ­γεί κοί­λωμα, κοι­λιά, γαστέρα, γάστρα, γλάστρα…
Μια ακόμα από­δειξη ότι τα πάντα μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν σαν γλά­στρες: Μια παλιά παπου­τσο­θήκη κρε­μα­σμένη σε μια σιδε­ριά φιλο­ξε­νεί 20 περί­που φυτά – εντά­ξει! μικρά…
Όποιο δοχείο κι αν χρη­σι­μο­ποι­ή­σετε για γλά­στρα, προ­σέξτε πολύ την απο­στράγ­γισή του – από αυτή εξαρ­τά­ται σε μεγάλο βαθμό η επι­τυ­χία ή η απο­τυ­χία της μίνι-φάρμας σας. Αν το δοχείο δεν έχει τρύπα, ανοίξτε μια αρκετά μεγάλη με ένα κατσα­βίδι ή τρυ­πάνι. Κάθε “γλά­στρα” πρέ­πει να είναι τοπο­θε­τη­μένη πάνω σε καδρο­νά­κια, τού­βλα ή τσι­με­ντό­λι­θους, ώστε να φεύ­γει εύκολα το νερό. Ένας τρό­πος για να μη φεύ­γει και το χώμα μαζί με το νερό είναι προ­τού γεμί­σετε τη γλά­στρα με φυτό­χωμα να τοπο­θε­τή­σετε ένα κομ­μάτι από σπα­σμένο κυρτό κερα­μίδι πάνω από την τρύπα της απο­στράγ­γι­σης και μετά να προ­σθέ­σετε το φυτό­χωμα. Ένας ακόμα καλύ­τε­ρος τρό­πος είναι, επί­σης πριν γεμί­σετε τη γλά­στρα, να ρίξετε ένα στρώμα χαλίκι 1–2 εκ. στον πάτο και από πάνω ρίχνετε το φυτόχωμα.
Το μέγε­θος της γλά­στρας καθο­ρί­ζει και τα είδη των φυτών που μπο­ρούν να καλ­λιερ­γη­θούν σ’ αυτή. Είναι αυτο­νό­ητο ότι οι μικρές ή οι ρηχές γλά­στρες μπο­ρούν να φιλο­ξε­νή­σουν μόνο φυτά με μικρό φυτικό σύστημα. Αυτό βέβαια δεν σημαί­νει ότι τέτοια φυτά δεν μπο­ρούν να φιλο­ξε­νη­θούν και σε μεγα­λύ­τε­ρες γλά­στρες — απλώς έχουμε χώρο για να φυτέ­ψουμε περισ­σό­τερα. Οι περισ­σό­τε­ροι αρχά­ριοι υπο­τι­μούν το μέγε­θος του δοχείου που χρειά­ζε­ται για να χωρέ­σουν τα πλή­ρως ανα­πτυγ­μένα φυτά. Φυσικά, ο και­ρός και η πείρα που απο­κτάτε θα σας οδη­γή­σουν στους καλύ­τε­ρους συν­δυα­σμούς γλα­στρών και φυτών. Οι παρα­κάτω πίνα­κες είναι ενδει­κτι­κοί μόνο και σας δίνουν κατά προ­σέγ­γιση τη χωρη­τι­κό­τητα μερι­κών συνη­θι­σμέ­νων δοχείων και τα φυτά που μπο­ρούν να φιλο­ξε­νη­θούν σ’ αυτά.
Μικρά δοχεία
Τύπος δοχείου
Χωρη­τι­κό­τητα
Τι μπο­ρούμε να καλλιεργήσουμε
Γλά­στρες δια­μέ­τρου 20 εκ.
4–5 λίτρα
Σε δοχείο 5 λίτρων, 2–3 μαρού­λια ή σπα­νά­κια ή μια πιπε­ριά. Ένα δοχείο 2,5–5 λίτρων χωράει 15–30 ραπα­νά­κια ή πρά­σινα κρεμ­μυ­δά­κια. Ένα δοχείο 10 λίτρων είναι κατάλ­ληλο για μια τομα­τιά νάνο.
Γλά­στρες δια­μέ­τρου 25 εκ.
9 λίτρα
Πλα­στι­κοί κουβάδες
5–10 λίτρα
Μεσαία δοχεία
Τύπος δοχείου Χωρη­τι­κό­τητα Τι μπο­ρούμε να καλλιεργήσουμε
Μεγά­λοι κου­βά­δες, τενε­κέ­δες λαδιού και σκουπιδοτενεκέδες
25 λίτρα
Οτι­δή­ποτε μεγα­λώ­νει σε μικρά δοχεία μεγα­λώ­νει και σε μεσαίου μέγε­θος δοχεία, απλώς φυτεύ­ουμε περισ­σό­τερα. Τα καρότα, τα παν­τζά­ρια και οι μελι­τζά­νες χρειά­ζο­νται δοχεία με χωρη­τι­κό­τητα του­λά­χι­στον 15 λίτρων.
Γλά­στρες δια­μέ­τρου 30 εκ.
15 λίτρα
Γλά­στρες δια­μέ­τρου 35 εκ.
25 λίτρα
Μεγάλα δοχεία
Τύπος δοχείου Χωρη­τι­κό­τητα Τι μπο­ρούμε να καλλιεργήσουμε
Μεγά­λοι τενε­κέ­δες σκουπιδιών
25–50 λίτρα
Σε μεγάλα δοχεία μπο­ρούν να καλ­λιερ­γη­θούν λάχανα, λαχα­νά­κια Βρυ­ξε­λών, αγγού­ρια, κολο­κύ­θια, τομά­τες και καλαμπόκι.
Βαρε­λά­κια
25 λίτρα
Βαρέ­λια
40 λίτρα
Το φυτό­χωμα
Συγκο­μιδή στη μίνι-φάρμα! Ολό­φρε­σκα ραπα­νά­κια κατευ­θείαν για το τραπέζι.
Στις γλά­στρες σας πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιείτε ένα ελα­φρό φυτό­χωμα. Το κανο­νικό χώμα από το έδα­φος δεν μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε γλά­στρες γιατί είναι πολύ βαρύ. Τα σωμα­τί­διά του είναι πολύ μικρά και γι’ αυτό, όταν ποτί­ζε­ται, συμπιέ­ζε­ται στο δοχείο και οι πόροι του κλεί­νουν. Το χώμα πρέ­πει να είναι πορώ­δες επειδή οι ρίζες των φυτών χρειά­ζο­νται και τον αέρα και το νερό που κυκλο­φο­ρούν στους πόρους. Δια­φο­ρε­τικά, το φυτό δεν μπο­ρεί να τρα­φεί ή να ανα­πνεύ­σει. Η ελα­φρό­τητα του φυτο­χώ­μα­τος εξα­σφα­λί­ζε­ται με την προ­σθήκη τύρ­φης ή ανόρ­γα­νων διε­σταλ­μέ­νων υλι­κών όπως ο βερ­μι­κου­λί­της και ο περλίτης.
Μπο­ρείτε να αγο­ρά­σετε από το εμπό­ριο το φυτό­χωμα που χρειά­ζε­στε ή να φτιά­ξετε το δικό σας μείγμα. Αν σχε­διά­ζετε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σετε μεγά­λες ποσό­τη­τες φυτο­χώ­μα­τος, είναι προ­τι­μό­τερο να φτιά­ξετε το δικό σας μείγμα επειδή τελικά θα σας κοστί­σει λιγότερο.
Μπο­ρείτε να δοκι­μά­σετε τη μια ή την άλλη από τις παρα­κάτω δύο συντα­γές φυτοχώματος:
Για 140 λίτρα φυτοχώματος
 • 80 λίτρα ψιλο­κομ­μέ­νης φλού­δας πεύκου
 • 25 λίτρα τύρφης
 • 25 λίτρα περλίτη
 • 1 κούπα ασβέστη
 • 2 κού­πες λίπα­σμα βρα­δείας απο­δέ­σμευ­σης (10–10-10)
 • 5 λίτρα καλο­χω­νε­μέ­νης κοπριάς
Για 55 λίτρα φυτοχώματος
 • 27 λίτρα τύρφης
 • 27 λίτρα βερ­μι­κου­λίτη ή περλίτη
 • 185 γραμμ. ασβέστη
 • 185 γραμμ. οστεάλευρου
 • 30 γραμμ. αιματάλευρου
 • 30 γραμμ. μείγ­μα­τος θείου, καλίου και μαγνησίου
Φύτευση και αραίωμα
Εφ’ όσον οι γλά­στρες σας θα βρί­σκο­νται στο ύπαι­θρο, πριν φυτέ­ψετε συμ­βου­λευ­θήτε τον πίνακά μας Οδη­γός φύτευ­σης λαχα­νι­κών, που δεί­χνει κατά προ­σέγ­γιση ποιό μήνα του χρό­νου μπο­ρούν να φυτευ­τούν τα λαχα­νικά στα εύκρατα κλί­ματα. Ο όρος “εύκρατο κλίμα” σημαί­νει ότι τα καλο­καί­ρια είναι ζεστά, και τον χει­μώνα δεν πέφτει χιόνι. Προ­σαρ­μό­στε τον πίνακα ανά­λογα με την περιοχή που βρί­σκε­σθε – λ.χ. στις πιο κρύες περιο­χές την άνοιξη φυτέψτε αργό­τερα, το φθι­νό­πωρο νωρίτερα.
Μερικά λαχα­νικά, όπως τα φυλ­λώδη (π.χ. μαρού­λια), μπο­ρούν να καλ­λιερ­γη­θούν όλο τον χρόνο στο εσω­τε­ρικό του σπι­τιού με τεχνητό φωτι­σμό. Αυτό όμως δεν μπο­ρεί να γίνει με τα λαχα­νικά που παρά­γουν καρπούς.
Πριν φυτέ­ψετε, ποτί­στε καλά το φυτό­χωμα στη γλά­στρα (στην οποία βεβαίως δεν έχετε ξεχά­σει να ανοί­ξετε τρύπα απο­στράγ­γι­σης). Παρα­χώ­στε τους σπό­ρους στο βάθος που συνι­στούν οι οδη­γίες στο φακε­λάκι. Τοπο­θε­τή­στε τις γλά­στρες σε ένα ζεστό μέρος, μακριά από τις ακτί­νες του ήλιου ή οποια­δή­ποτε πηγή θερ­μό­τη­τας. Οι περισ­σό­τε­ροι σπό­ροι θέλουν υγρό περι­βάλ­λον για να φυτρώ­σουν. Μόλις βλα­στή­σουν οι σπό­ροι, τοπο­θε­τή­στε τις γλά­στρες σε ηλιό­λου­στο σημείο.
Μερι­κοί δυσκο­λεύ­ο­νται να αραιώ­σουν τα φυτρω­μένα φυτά. Αλλά το αραί­ωμα έχει ζωτική σημα­σία. Ο συνω­στι­σμός οδη­γεί σε κακο­σχη­μα­τι­σμένα, αδύ­νατα και μικρά φυτά που παρά­γουν λίγο ή καθό­λου. Γι’ αυτό, δώστε στα φυτά σας αρκετό χώρο για να μεγαλώσουν!
Οι γλα­στρό­κη­ποι μπο­ρούν να προ­σφέ­ρουν μεγάλη οικο­νο­μία χώρου. Να, ένα παρά­δειγμα κάθε­της αξιο­ποί­ηση του χώρου σε ένα ηλιό­λου­στο σημείο. Τοπο­θε­τώ­ντας μερικά πλαί­σια με ανθε­κτικό δικτυωτό πλέγμα — ένα απλό πλέγμα Δάριγκ είναι ΟΚ — σε ένα τοίχο, μπο­ρούμε να αναρ­τούμε πολ­λές γλά­στρες, να σκα­λώ­νουμε τα αναρ­ρι­χη­τικά μας (κολο­κυ­θιές, πεπο­νιές, φασο­λιές κ.ά.) και να έχουμε ταυ­τό­χρονα μια ωραιό­τατη γωνιά στο σπίτι μας!
Μετα­φύ­τευση
Οι τομά­τες, οι μελι­τζά­νες και οι πιπε­ριές είναι καλύ­τερο να ξεκι­νούν σε μικρά γλα­στρά­κια και να μετα­φυ­τεύ­ο­νται αργό­τερα στις γλά­στρες τους. Εκτός αν έχετε εξαι­ρε­τι­κές συν­θή­κες ανά­πτυ­ξης των φυντα­νιών, π.χ. θερ­μο­κή­πιο, είναι καλύ­τερα να τα αγο­ρά­ζετε από ειδι­κευ­μένα κατα­στή­ματα ή εμπο­ρικά θερ­μο­κή­πια. Έχει μεγάλη σημα­σία να ξεκι­νάτε με κοντά, καλο­δε­μένα φυτά που δεν έχουν αρχί­σει ακόμα να ανθί­ζουν. Όταν μετα­φυ­τεύ­ετε, φρο­ντί­στε η μπάλα με τις ρίζες να μη δια­λυ­θεί. Ποτί­στε αμέ­σως με ένα θρε­πτικό διά­λυμα του εμπο­ρίου. Μια καλή περι­γραφή της δια­δι­κα­σίας μετα­φύ­τευ­σης, αλλά και γενικά του πώς ξεκι­νάμε τον γλα­στρό­κηπό μας, δίνει το άρθρο μας Τομά­τες σε γλά­στρες.
Πότι­σμα
Ίσως η πιο σημα­ντική ανά­γκη των φυτών σας είναι το πότι­σμα. Εάν τα φυτά σας βρί­σκο­νται στο ύπαι­θρο, τότε ο ήλιος και ο αέρας ξηραί­νουν συνε­χώς τις γλά­στρες σας. Αν οι γλά­στρες σας είναι από πορώ­δες υλικό, όπως το κερα­μίδι, τότε υπάρ­χει επι­πλέον εξά­τμιση από τα πλευρά και γι’ αυτό το πότι­σμα πρέ­πει να γίνε­ται συχνό­τερα. Όταν ποτί­ζετε, ρίξτε αρκετό νερό ώσπου να αρχί­σει να τρέ­χει από την τρύπα απο­στράγ­γι­σης. Στις ζεστές, ξηρές μέρες ελέγ­ξτε τις γλά­στρες σας μία και δύο φορές κατά τη διάρ­κεια της μέρας. Πιά­στε στα δάχτυλά σας το χώμα για να δείτε αν είναι ή δεν είναι νωπό και εξε­τά­στε αν τα φυτά σας έχουν αρχί­σει να μαραί­νο­νται. Απο­φύ­γετε όμως και το υπερ­βο­λικό πότι­σμα, ιδιαί­τερα αν το χώμα στις γλά­στρες σας δεν είναι πορώ­δες και αν δεν υπάρ­χει σωστή αποστράγγιση.
Λιπά­σματα
Μια μίνι-φάρμα σε μια τσι­με­ντο­στρω­μένη αυλή. Προ­φα­νώς, ο ευτυ­χής ιδιο­κτή­της κάπου βρήκε μια φτηνή πηγή μεγά­λων παλιών πλα­στι­κών μπου­κα­λιών και τα χρη­σι­μο­ποί­ησε κατά κόρο, κόβο­ντας τη μια πλευρά τους. Προ­σέξτε και την ξυλο­κα­τα­σκευή στη μέση: Είναι έτοιμη να δεχτεί πολ­λές γλά­στρες σε μια κάθετη αξιο­ποί­ηση του χώρου.
Οι τρεις αριθ­μοί που ανα­γρά­φο­νται στη συσκευα­σία του λιπά­σμα­τος ανα­φέ­ρο­νται στις ανα­λο­γίες αζώ­του, φωσφό­ρου και καλίου που περιέ­χει η συγκε­κρι­μένη συσκευα­σία. Αυτά είναι τα τρία σημα­ντι­κό­τερα θρε­πτικά συστα­τικά που χρειά­ζο­νται τα φυτά για να ανα­πτυ­χθούν. Σε αδρές γραμ­μές, το άζωτο προ­ω­θεί την ανά­πτυξη του φυλ­λώ­μα­τος, ο φωσφό­ρος των ανά­πτυξη των ριζών και την ωρί­μανση των σπό­ρων και το κάλιο την παρα­γωγή καρ­πών. Συνι­στούμε να δείτε το άρθρο μας Η λίπανση του κήπου σας, που εξη­γεί ανα­λυ­τικά το ζήτημα των λιπα­σμά­των και της λίπαν­σης των φυτών.
Αν χρη­σι­μο­ποιείτε φυτό­χωμα με προ­σθήκη λιπά­σμα­τος, τότε τα φυτά σας έχουν αρκετά θρε­πτικά συστα­τικά για 10 περί­που εβδο­μά­δες. Μετά θα χρεια­στεί ένα υγρό λίπα­σμα στις συνι­στώ­με­νες δόσεις. Μη ρίχνετε περισ­σό­τερο απ’ όσο συνι­στά ο παρα­σκευα­στής του λιπά­σμα­τος γιατί αυτό μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει έγκαυμα στις ρίζες και θάνατο του φυτού. Εάν το λίγο είναι καλό για τα φυτά σας, τότε το περισ­σό­τερο δεν είναι καλύτερο.
Το απα­ραί­τητο φως
Εκτός απ’ όλα τα παρα­πάνω, η μίνι-φάρμα σας χρειά­ζε­ται το φως του ήλιου. Έχει λοι­πόν ζωτική σημα­σία να τοπο­θε­τή­σετε τις γλά­στρες σας σε ένα σημείο όπου θα δέχε­ται όλο το φως που χρειάζεται.
Τα λαχα­νικά που ακμά­ζουν όταν έχουν ηλιακό φως όλη μέρα και τα οποία χρειά­ζο­νται του­λά­χι­στον 6 ώρες πλή­ρους έκθε­σης στο ηλιακό φως είναι: Τομά­τες, πιπε­ριές, φασο­λά­κια, μελι­τζά­νες, κολο­κυ­θά­κια και αγγού­ρια. Τα λαχα­νικά που παρά­γουν ριζώ­ματα, όπως τα παν­τζά­ρια, τα καρότα και τα ραπα­νά­κια, χρειά­ζο­νται λιγό­τερο φως, ενώ τα φυλ­λώδη, όπως το μαρούλι και το σπα­νάκι, χρειά­ζο­νται ακόμα λιγότερο.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερώ­τηση: Πόσο συχνά πρέ­πει να ποτίζω;
Απά­ντηση: Όσο τα φυτά σας είναι μικρά και ο και­ρός δεν είναι πολύ ζεστός, καλό είναι να τα ποτί­ζετε κάθε δύο ή τρεις ημέ­ρες. Στις μεγά­λες ζέστες του καλο­και­ριού, όταν τα φυτά σας έχουν μεγα­λώ­σει, το καθη­με­ρινό πότι­σμα, ίσως και δύο φορές τη μέρα, μπο­ρεί να είναι απαραίτητο.
Ένας καλός τρό­πος να τεστά­ρετε αν μια γλά­στρα χρειά­ζε­ται πότι­σμα είναι να χώσετε το δάχτυλό σας στο χώμα. Εάν είναι υγρό, δεν χρειά­ζε­ται πότι­σμα. Εάν είναι στε­γνό, τότε οπωσ­δή­ποτε ποτί­στε. Επί­σης, εάν η γλά­στρα είναι αρκετά μικρή, σηκώ­στε την για να νιώ­σετε το βάρος. Εάν είναι ελα­φριά, τότε χρειά­ζε­ται πότι­σμα. Εάν μια γλά­στρα είναι βαριά από μόνη της, προ­σπα­θή­στε να τη σηκώ­σετε μετά το πότι­σμα ώστε να έχετε μια αίσθηση του βάρους της όταν είναι ποτι­σμένη. Έτσι, αν σε κάποια άλλη στιγμή τη σηκώ­σετε και σας φανεί ελα­φρό­τερη, μάλ­λον θα χρειά­ζε­ται πότισμα.
Ερώ­τηση: Πόσο νερό πρέ­πει να ρίχνω;
Απά­ντηση: Ρίξτε στη γλά­στρα κάθε φορά αρκετό νερό έως ότου αρχί­σει να φεύ­γει από την τρύπα αποστράγγισης.
Ερώ­τηση: Πώς μπορώ να μειώσω την απώ­λεια νερού;
Απά­ντηση: Καλύψτε το χώμα της γλά­στρας κομπόστ, άχυρο, εφη­με­ρί­δες και γενικά κάποια τέτοια εδα­φο­κά­λυψη, που θα μονώ­σει το χώμα και θα συγκρα­τή­σει την υγρασία.
Μια πρό­χειρη λύση αυτό­μα­του ποτί­σμα­τος για λίγες ημέ­ρες: Ένα μεγάλο πλα­στικό μπου­κάλι με μια πολύ μικρή τρύπα στον πάτο χωμένο αρκετά βαθιά στη γλά­στρα. Προ­σέ­ξετε βέβαια τις ρίζες του φυτού όταν το τοπο­θε­τείτε. Το καπάκι πρέ­πει να είναι σφι­χτά κλεισμένο.
Ερώ­τηση: Τι να κάνω αν πρέ­πει να λείψω για λίγες ημέ­ρες; Πώς μπορώ να κρα­τήσω τα φυτά μου σε καλή κατάσταση;
Απά­ντηση: Γεμί­στε με νερό μια μεγάλη πλα­στική μπου­κάλα. Κάντε στον πάτο της μια πολύ μικρή τρύπα και χώστε τη αρκετά βαθιά στο χώμα της γλά­στρας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λύση αυτή δεν προ­σφέ­ρε­ται για μακρά απου­σία. Το πόσες μέρες μπο­ρεί να καλύ­ψει αυτή η λύση εξαρ­τά­ται από το μέγε­θος της γλά­στρας και του μπου­κα­λιού, από τη ζέστη που επι­κρα­τεί και από το είδος του φυτού. Αν προ­γραμ­μα­τί­ζετε να λεί­ψετε αρκε­τές μέρες, τότε θα πρέ­πει να σκε­φθείτε την εγκα­τά­σταση ενός αυτό­μα­του συστή­μα­τος ποτίσματος.
Εκτός από το νερό, για να εξα­σφα­λί­σετε τη σωστή ανά­πτυξη των φυτών σας πρέ­πει να τους χορη­γείτε τα ανα­γκαία θρε­πτικά συστα­τικά. Μερι­κές από τις δυνα­τό­τη­τες που έχετε γι’ αυτό:
 • Ένα λίπα­σμα αργής διά­λυ­σης (μακράς διαρ­κείας), το οποίο απο­δε­σμεύει μικρές ποσό­τη­τες θρε­πτι­κών συστα­τι­κών κάθε φορά που ποτίζετε.
 • Ένα οργα­νικό λίπα­σμα, σε στε­ρεή ή υγρή μορφή, που εφαρ­μό­ζε­ται με τη συχνό­τητα και στην ποσό­τητα που συνι­στά ο παρασκευαστής.
 • Πότι­σμα με “τσάι” από κομπόστ. Το “τσάι” αυτό γίνε­ται ως εξής: Γεμί­στε μια τσά­ντα από του­λου­πάνι, λινά­τσα ή κάποιο άλλο πλε­χτό ύφα­σμα με κομπόστ και βυθί­στε τη σε ένα κουβά νερό για μια ώρα ή και περισ­σό­τερο. Το απο­τέ­λε­σμα είναι το “τσάι”  από κομπόστ, ένα αραιό υγρό οργα­νικό λίπα­σμα. Ποτί­στε τις γλά­στρες σας μ’ αυτό το διά­λυμα κάθε μία ή δύο εβδο­μά­δες, ανά­λογα με το πόσο “δυνατό” έχετε κάνει το “τσάι”.
Follow us
Similar posts
 • Σαλέπι ( Σερνικο... Η κοινή ονομασία σαλέπι αναφέρεται τόσο στο αλεύρι που λαμβάνεται από τους ξηρούς κονδύλους πολλών ειδών της οικογένειας Ορχεΐδες, όσο και στην ονομασία του ίδιου του φυτού που στον κόσμο της φυτολογίας αναφέρεται ως Orchis mascula. Το σαλέπι θεωρείται και φαρμακευτική ουσία γιατί περιέχει αραβίνη, τραγακανθίνη και πολύ άμυλο το οποίο, όταν διαλύεται στο νερό, [...]
 • Σκίτσα με προτάσ... Follow [...]
 • Πώς να αντιμετωπ... Tα ονομάζουμε «ζιζάνια» και ραντίζουμε με τοξικά για να τα καταστρέψουμε. Πολλά λάθη με μια κίνηση. Πρώτον γιατί τα αγριόχορτα προσφέρουν πολλά τόσο στη Φύση όσο και στην υγεία μας. Δεύτερον, γιατί αν θέλουμε να τα διώξουμε μπορούμε να το κάνουμε με οικολογικό τρόπο, χωρίς να δηλητηριάσουμε τον κήπο και τη ζωή μας. Τα αγριόχορτα [...]
 • Μπιζέλια, καλλιέ...  Τα μπιζέλια έχουν καταγωγή Από την Ευρώπη και την Ασία. Περιγραφή Είναι ετήσιο φυτό, ψυχρής εποχής, νάνο ύψους 0,30 – 0,40 μ. ή αναρριχώμενο, με έλικες, ύψους 1,50 – 2,00 μ. Η ρίζα του είναι πασσαλώδης, οι βλαστοί ποώδεις, εσωτερικά κενοί, με έλικες. Τα φύλλα του είναι σύνθετα με 3 – 5 ζεύγη φυλλιδίων. Τα [...]
 • Χειμώνας στο μπο... Αυτή η εποχή είναι ιδανική για την παραγωγή σαλατικών, καθώς η θερμοκρασία έχει πέσει και δεν σκάνε από τη ζέστη τα ευαίσθητα φυλλαράκια τους. Επίσης με τις αρκετές βροχές το πότισμα σχεδόν δεν χρειάζεται και τα φύλλα στα φυτά μας είναι συνέχεια φρέσκα, πλούσια σε γεύση και ιχνοστοιχεία. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να παράγουμε [...]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

GreekEnglish
«Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό, από μια ιδέα, που έφτασε η ώρα της να πραγματοποιηθεί...» Βίκτωρ Ουγκό

Αρχείο

GreekEnglish